Regulamin Sklepu Internetowego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Umowne dotyczące Najmu Towarów (zwane dalej “warunkami GBC") regulują stosunki pomiędzy Stronami Umowy, gdzie, z jednej strony, jest spółka Opolegro EOD, z siedzibą w kraj: BUŁGARIA , Sofia Gmina: Stolichna ,Triaditsa Blvd. 30 William Gladstone Street, 2. Piętro Numer VATUE : BG 205430730

1.2 Stosunki prawne wynikające z niniejszych warunków GBC i powiązanych aktów prawnych tworzą stosunek najmu, na podstawie którego Najemca wynajmuje od Wynajmującego towary dokładnie określone w Zamówieniu (zwany dalej "Umową").

1.3 Osoba trzecia może działać w imieniu i na rzecz Wynajmującego w sprawach dotyczących zawarcia Umowy i wykonania obowiązków wynikających z Umowy, chyba że istnieją prawa i obowiązki, które Wynajmujący musi wykonać samodzielnie (zwana dalej "Przedstawicielem Handlowym").

1.4 Składając Zamówienie (zaznaczając pole przed wysłaniem Zamówienia), Najemca potwierdza i akceptuje niniejsze warunki GBC, warunki zamówionej Usługi i/lub udzielone upoważnienie licencyjne oraz wyraża na nie zgodę. Najemca otrzyma kopię warunków GBC w formie załącznika do Potwierdzenia Zamówienia na wskazany adres e-mail.

2. DEFINICJE POJĘĆ

2.1 Przedstawiciel Handlowy jest to osoba, która, w imieniu i na rachunek Wynajmującego lub we własnym imieniu i na rachunek Wynajmującego, obsługuje daną Stronę internetową, akceptuje Zamówienia, zawiera Umowy, przyjmuje płatności od Najemcy i zapewnia wykonanie obowiązków Wynajmującego na podstawie Umowy, w szczególności przyjmuje i rozpatruje reklamacje dotyczące wad Przedmiotu najmu. W przypadku gdy niniejsze warunki GBC tak stanowią, jeżeli w stosunku do Najemcy lub Osoby zainteresowanej Usługami należy bezpośrednio dokonać czynności, Wynajmujący jest upoważniony do dokonania jej bezpośrednio, ale Przedstawiciel Handlowy jest również upoważniony do jej dokonania na rachunek Wynajmującego. Podobnie, obowiązki i prawa wykonywane przez Najemcę/Stronę zainteresowaną Usługami w stosunku do Wynajmującego, mogą być też wykonane w stosunku do Przedstawiciela Handlowego. Jednakże, Przedstawicielowi Handlowemu nie przysługują prawa ani obowiązki bezpośrednio na podstawie Umowy w stosunku do Najemcy lub innej osoby trzeciej, ponieważ te prawa i obowiązki przysługują wyłącznie Wynajmującemu. Przedstawiciel Handlowy może być też wyznaczony Przedstawicielem Serwisowym w związku ze świadczeniem Usług w indywidualnych dokumentach dotyczących Umowy, ponieważ jest to ta sama osoba, co Przedstawiciel Handlowy.

2.2 Wynajmujący i Najemca są Stronami Umowy.

2.3 Osoba zainteresowana usługami jest to osoba, która jest zainteresowana Usługami, a mianowicie zamawia je poprzez zawarcie Umowy na Odległość za pośrednictwem Strony internetowej lub innych portali marketingowych przeznaczonych do zawierania umów na odległość. Staje się ona stroną umowy – Najemcą, po zawarciu Umowy.

2.4 Umowa jest to umowa wynikająca z potwierdzenia Zamówienia Najemcy i akceptacji przez Wynajmującego, której treść stanowi najem odpowiednich towarów lub rzeczy ruchomej albo innych wartości materialnych lub niematerialnych i na podstawie której po stronie Wynajmującego powstają obowiązki przekazania Najemcy przedmiotu najmu, zapewnienia realizacji innych obowiązków na podstawie Umowy i tych warunków GBC, a Najemca ma obowiązek przyjąć Przedmiot najmu, dbać o niego i obsługiwać go zgodnie z Umową i niniejszymi warunkami GBC, a także zapłacić cenę i wykonywać inne obowiązki wynikające z Umowy i niniejszych warunków GBC. Zawierając Umowę, Wynajmujący przenosi na Najemcę prawo do korzystania z Przedmiotu najmu w uzgodnionym okresie.

2.5 Zamówienie to elektroniczna forma zamawiania Usług przez Najemcę od Wynajmującego za pośrednictwem Strony internetowej lub w inny sposób wyrażenia woli Najemcy zawarcia z Wynajmującym Umowy o ww. treści, na przykład przez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji na odległość. Składając Zamówienie, Najemca zobowiązuje się wykonać właściwie swoje obowiązki wynikające z Umowy, jest świadomy, jaka jest treść Umowy i jakie stosunki prawne powstają pomiędzy Wynajmującym i Najemcą oraz że jest on zobowiązany do zapłaty Ceny i kaucji. Wysyłając Zamówienie i zaznaczając odpowiednie pole na Zamówieniu, Najemca jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszych warunków GBC, przeczytał je, zrozumiał i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.6 Usługa jest to usługa świadczona przez Wynajmującego na rzecz Najemcy na podstawie Umowy, której treścią jest najem Przedmiotu najmu i, w razie konieczności, dodatkowych, uzupełniających usług premium, jeżeli Najemca je zamówił i zapłacił za nie Cenę w terminie i we właściwy sposób.

2.7 Przedmiot najmu stanowią towary, rzeczy ruchome albo inne wartości materialne lub niematerialne, które są identyfikowalne i mogą stanowić Przedmiot najmu, toteż nie ma wątpliwości co do ich rodzaju i oznaczenia. Przedmiot najmu w związku z Umową jest zawsze Przedmiotem najmu zdefiniowanym we właściwym Zamówieniu Najemcy, w stosunku, do którego Najemca wykazał zainteresowanie na Stronie internetowej za pomocą złożenia Zamówienia i wysłania go do Wynajmującego.

2.8 Sprzedaż w związku z Umową oznacza zawsze sprzedaż Usługi, gdy to pojęcie jest używane w stosunku do Najemcy w jakimkolwiek znaczeniu i kontekście oraz za pomocą wszelkich środków komunikacji.

2.9 Nabycie w odniesieniu do Umowy oznacza zawsze nabycie Usługi, gdy to pojęcie jest używane w stosunku do Najemcy w jakimkolwiek znaczeniu i kontekście oraz za pomocą wszelkich środków komunikacji.

2.10 Towary są zawsze rozumiane jako przedmioty stanowiące Przedmiot najmu i wynajęte Najemcy na podstawie Umowy, dlatego są to przedmioty, które stanowią Przedmiot najmu. Towary mogą być również w związku z Umową oznaczone jako Produkty, ale zawsze dotyczą Przedmiotu najmu.

2.11 Ilość Towarów oznacza ilość, objętość, liczbę wynajętych towarów lub ilość Przedmiotów najmu, które Najemca zamówił i które tworzą Przedmiot najmu.

2.12 Data, o której mowa w dokumentach wystawionych w związku z Umową jest to data, od której termin Umowy zaczyna płynąć, gdy Najemca przejmuje Przedmiot najmu, tj. jest to data inna niż data Zamówienia.

2.13 Cena jest to kwota czynszu, jaki Najemca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Wynajmującego na podstawie Umowy zgodnie z warunkami, o których mowa w Umowie i niniejszych warunkach GBC. Cena jest to również płatność finansowa za wszystkie Usługi, z których korzysta Najemca i Wynajmujący świadczy na jego rzecz. Cena za najem Przedmiotu najmu wynosi EUR 0,01 rocznie (chyba że strony wyraźnie uzgodnią inaczej) przez czas trwania Umowy, a Wynajmujący wystawia fakturę na Cenę za najem, która jest wydana Najemcy w sposób ustalony w niniejszych warunkach GBC. Cena zawsze oznacza również kaucję, tj. pierwszą płatność Najemcy, odpowiednio za Usługi Klienta na rzecz Wynajmującego.

2.14 Kaucja jest to kwota, jaką Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego po zawarciu Umowy i która pełni wyłącznie funkcję zabezpieczającą na wypadek nagłych zdarzeń, które mogą, ale nie muszą zdarzyć się w przyszłości w okresie obowiązywania Umowy (np. uszkodzenie, utrata lub zmniejszenie wartości Przedmiotu najmu). Kaucja jest to kwota o charakterze zwrotnym w razie spełnienia warunków Umowy i niniejszych warunków GBC. Kaucję otrzymuje bezpośrednio Wynajmujący lub w imieniu i na rzecz Wynajmującego Przedstawiciel Handlowy lub osoba trzecia albo Przedstawiciel Handlowy Wynajmującego lub osoba trzecia w swoim własnym imieniu i na rachunek Wynajmującego. Wysokość kaucji jest ustalana przez Wynajmującego albo Przedstawiciela Handlowego lub osobę trzecią upoważnioną przez Wynajmującego, natomiast jej szacunkowa kwota jest podana w Katalogu Towarów, a ostateczna kwota jest podana w Potwierdzeniu Zamówienia. Wynajmujący dostarczy Najemcy pisemne potwierdzenie otrzymania kaucji, które może być nazwane fakturą. Na indywidualnych dokumentach dotyczących Umowy, kaucja może być również nazwana depozytem, ponieważ występuje różne nazewnictwo tego samego pojęcia i o tej samej treści i znaczeniu prawnym, jak treść i znaczenie prawne pojęcia kaucja.

2.15 Łączna kwota w odniesieniu do dokumentów wystawionych na rzecz Najemcy oznacza kwotę kaucji.

2.16 Adres doręczenia jest to miejsce odebrania i przekazania Przedmiotu najmu Najemcy do korzystania na podstawie Umowy, które Najemca określił w Zamówieniu.

2.17 Przekazanie Towarów oznacza moment odebrania i przekazania Przedmiotu najmu Najemcy na podstawie Umowy.

2.18 Gwarancja oznacza okres gwarancyjny, podczas którego Wynajmujący odpowiada za wady Przedmiotu najmu na podstawie warunków określonych w niniejszych warunkach GBC.

2.19 Faktura oznacza każdy dokument, który w tym przypadku może nie być dokumentem podatkowym, ale może być również potwierdzeniem zdeponowania kaucji lub innej odpowiadającej jej kwoty w związku ze świadczeniem Usług.

2.20 Rejestracja Najemcy to działanie Najemcy, na podstawie którego Najemca tworzy swoje własne konto na Stronie internetowej, które pozwala mu na regularny dostęp do wszystkich informacji dotyczących Umowy i pozwala na komunikowanie się z Wynajmującym w sprawach dotyczących Umowy i innych Zamówień za pośrednictwem jego konta. Rejestracja Najemcy jest dobrowolna. Konto Najemcy zawiera również skrzynkę dokumentów, gdzie Wynajmujący dostarcza Najemcy różne ogłoszenia i inne informacje oraz dokumenty na podstawie niniejszych warunków GBC.

2.21 Warunki gwarancyjne są to warunki, które określają wzajemne prawa i obowiązki Wynajmującego i Najemcy oraz dotyczą wykonywania wzajemnych odpowiedzialności za właściwości jakościowe Przedmiotu najmu od momentu zawarcia Umowy do zakończenia jej obowiązywania, w szczególności za wady, które mogą powstać w Przedmiocie najmu w okresie obowiązywania Umowy. Warunki gwarancyjne określają dokładne zasady dotyczące w szczególności odpowiedzialności za wady Przedmiotu Najmu, które pojawią się w Przedmiocie najmu po zawarciu Umowy oraz sposób usunięcia tych wad i jego koszty.

2.22 Strona internetowa jest to strona internetowa, platforma lub inne rozwiązanie elektroniczne, za pośrednictwem których publikowany jest Katalog Najmów, następuje Zamawianie Usług i zawarcie Umowy, lub wykonywane są inne prawa i obowiązki w okresie obowiązywania Umowy. Strona internetowa jest to jakiekolwiek rozwiązanie zgodnie z poprzednim zdaniem, niezależnie od tego, kto zarządza Stroną internetową, to jest bezpośrednio Wynajmujący albo Przedstawiciel Handlowy lub osoba trzecia w jego imieniu i na jego rachunek albo Przedstawiciel Handlowy lub osoba trzecia w swoim imieniu i na rachunek Wynajmującego.

2.23 Katalog Towarów jest to oferta towarów i innych Przedmiotów najmu ze szczegółami ich parametrów technicznych i innych oraz dane zawarte w Usłudze, przeznaczona dla osób zainteresowanych Usługami i tymi Przedmiotami najmu za pośrednictwem Usługi.

2.24 Komunikacja elektroniczna jest to komunikacja pomiędzy Wynajmującym albo Przedstawicielem Handlowym lub osobą trzecią z upoważnienia Wynajmującego, którzy zawsze działają w imieniu Wynajmującego a osobą zainteresowaną Usługami i która chce stać się Najemcą na podstawie Umowy. Komunikacja elektroniczna odbywa się wyłącznie w formie elektronicznego doręczenia dokumentów, informacji lub powiadomień na adres e-mail do kontaktów Najemcy lub na konto Najemcy założone przez Rejestrację Najemcy. W ten sposób spełniony jest warunek formy pisemnej i obie strony zgadzają się na to. Charakter pisemnego zawiadomienia ma również wypełnienie i wysłanie formularza na Stronie internetowej. Wyjątkowo, komunikacja pomiędzy Stronami odbywa się również w formie papierowej dostarczonej na adres kontaktowy do pisemnego kontaktu drugiej strony, jeżeli jest to wymagane przez właściwe przepisy prawne. Najemca jest zobowiązany albo do założenia swojego konta przez rejestrację Najemcy albo do wpisania adresu e-mail do kontaktów przy zawarciu Umowy i wysłaniu Zamówienia.

2.25 Organ Nadzorczy jest to podmiot, który kontroluje działalność biznesową Wynajmującego w związku ze świadczeniem Usług i jest określony w odpowiednich przepisach europejskich i krajowych dotyczących kontroli na wewnętrznym rynku oraz jest to wyłącznie organ na terytorium Republiki Słowacji, do którego jurysdykcji należy Wynajmujący. Jest to następujący organ: Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI), Inspektorat SOI dla regionu koszyckiego, Vratna č. 3, 043 79 Koszyce 1, nr tel. 0556220781

3. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

3.1 Umowa jest zawierana przez przyjęcie wiążącej oferty zawarcia Umowy dotyczącej Świadczenia Usługi przez Wynajmującego w formie wiadomości e-mail wysłanej do osoby zainteresowanej Usługą na jego/jej adres e-mail wskazany w Zamówieniu i/lub w formie wypełnionego i wysłanego formularza na Stronie internetowej i/lub w formie zamówienia złożonego przez telefon przez osobę zainteresowaną Usługą Wynajmującemu lub osobom działającym w jego imieniu na jego koszt (zwanym dalej "Zamówieniem"), chyba że niniejsze warunki GBC stanowią inaczej. Zamówienie musi zawierać wszystkie wymagane dane wymienione w formularzu Zamówienia znajdującego się na Stronie internetowej. Osoba zainteresowana Usługą jest odpowiedzialna wyłącznie za dokładność i kompletność danych.

3.2 Przed wysłaniem Zamówienia, osoba zainteresowana Usługą jest zobowiązana do zaznajomienia się z niniejszymi warunkami GBC, przeczytania ich i zaznaczenia odpowiedniego pola, celem wyrażenia zgody na te warunki GBC. W tym samym czasie, osoba zainteresowana Usługą może również zaznaczyć pole w celu wyrażenia zgody na wysyłanie jej nowości o Usługach Wynajmującego, jak również zgody na wysyłanie informacji marketingowych przez Wynajmującego, Przedstawiciela Handlowego i osoby trzecie. Osoba zainteresowana Usługą/Najemca może odwołać swoją zgodę, o której mowa w poprzednim zdaniu w każdym czasie poprzez zgłoszenie wysłane na adres e-mail podany na Stronie internetowej.

3.3 Wiążące przyjęcie Zamówienia następuje przez wysłanie e-maila przez Wynajmującego osobie zainteresowanej Usługami z potwierdzeniem przyjęcia jej Zamówienia (zwanego dalej "Potwierdzeniem Zamówienia").

3.4 W przypadku zmiany pewnych właściwości Usługi lub złożonego Zamówienia przez osobę zainteresowaną Usługą po wysłaniu Zamówienia, Wynajmujący zapyta osobę zainteresowaną Usługą za pośrednictwem komunikacji e-mail o zgodę na zmienione Zamówienie przed Potwierdzeniem Zamówienia. Po udzieleniu zgody przez osobę zainteresowaną Usługą na zmienione Zamówienie i po Potwierdzeniu (akceptacji) Zamówienia przez Wynajmującego, stosunek umowny jest uważany za zakończony. Automatycznie wysłane zawiadomienie o otrzymaniu Zamówienia do systemu elektronicznego Wynajmującego, jakie osoba zainteresowana Usługą otrzymuje na swój adres e-mail niezwłocznie po wysłaniu Zamówienia przez Wynajmującego nie stanowi jeszcze wiążącego Potwierdzenia Zamówienia. To zawiadomienie ma wyłącznie informacyjny charakter w celu zawiadomienia osoby zainteresowanej Usługą o otrzymaniu Zamówienia. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące jej Zamówień będą wysłane na adres e-mail osoby zainteresowanej Usługą, w razie konieczności.

3.5 W przypadku gdy osoba zainteresowana Usługami zamówi Usługi niezgodnie z niniejszymi warunkami GBC lub warunkami danej czynności, Wynajmujący jest uprawniony do unieważnienia Zamówienia osoby zainteresowanej Usługami. Osoba zainteresowana Usługami nie jest automatycznie uprawniona do świadczenia Usług i zawarcia Umowy, a Wynajmujący może odmówić zawarcia Umowy, w razie zaistnienia uzasadnionych okoliczności po stronie Wynajmującego. Osoba zainteresowana Usługami zostanie poinformowana za pomocą wiadomości e-mail o anulowaniu lub odmowie przyjęcia Zamówienia oraz, w przypadku płatności Ceny i/lub Kaucji albo jej części, środki zostaną zwrócone w terminie 14 dni na rachunek przez nią wskazany, chyba że zostanie inaczej uzgodnione z Wynajmującym.

3.6 Umowa zostaje zawarta poprzez Potwierdzenie Zamówienia, przekazanie Przedmiotu najmu i zapłatę kaucji przez osobę zainteresowaną Usługami/Najemcę na rzecz Wynajmującego.

3.7 Zawarta Umowa może być zmieniona wyłącznie w drodze pisemnego uzgodnienia Stron Umowy, chyba że niniejsze warunki GBC wyraźnie stanowią inaczej lub Strony Umowy wyraźnie uzgodnią inaczej, kiedy Zamówienie może być również zmienione przez telefon lub e-mail.

3.8 Najemca ma możliwość sprawdzić i w razie potrzeby zmodyfikować Zamówienie przed jego wysłaniem. Niniejsze warunki GBC są dostępne na indywidualnych Stronach internetowych i w ten sposób jest możliwe ich archiwizowanie i przetwarzanie przez osobę zainteresowaną Usługami/Najemcę. Jeżeli osoba zainteresowana Usługami/Najemca zamówi Usługi, wówczas akceptuje, że będą one jej świadczone przed wygaśnięciem ustawowego terminu na odstąpienie.

3.9 W ramach procesu składania Zamówienia, osoba zainteresowana Usługami może wybrać Rejestrację Najemcy w Systemie Wynajmującego, która ułatwia składanie kolejnych Zamówień osoby zainteresowanej Usługami, jak również komunikację pomiędzy Wynajmującym a Najemcą w okresie obowiązywania Umowy. Dokonując Rejestracji Najemcy, osoba zainteresowana Usługami/Najemca wyraźnie akceptuje, że wszelka komunikacja pomiędzy Wynajmującym a Najemcą w okresie obowiązywania Umowy następuje za pośrednictwem konta lub skrzynki dokumentów, która stanowi część konta Najemcy w systemie Rejestracji Najemcy. Przesyłanie różnych zawiadomień i dokumentów może następować przez wysłanie na Skrzynkę Dokumentów, co Najemca wyraźnie akceptuje i jest świadomy, że to konto służy również do celu dostarczania dokumentów i zawiadomień. Najemca może aktywować opcję tzw. wiadomości otrzymanych w skrzynce dokumentów, która będzie wysyłać informacje o otrzymaniu wiadomości do skrzynki dokumentów lub o przechowywaniu dokumentu albo zawiadomienia w skrzynce odbiorczej dla adresu e-mail Najemcy. Najemca przyjmuje do wiadomości, że dokumenty w skrzynce dokumentów są przechowywane przez maksymalnie 90 dni i zostaną automatycznie usunięte po tym czasie. Najemca powinien archiwizować dokumenty na swoim własnym nośniku danych, w przeciwnym razie nie będzie on w stanie wrócić do tych dokumentów po 90 dniach i zapoznać się z ich treścią.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

4.1 Wynajmujący jest wyłącznym właścicielem Przedmiotu najmu.

4.2 Wynajmujący jest upoważniony do otrzymania Ceny za Usługi oraz kaucji w kwocie wynikającej z Umowy.

4.3 Wynajmujący jest zobowiązany do wydania Przedmiotu najmu w stanie zdatnym do użytku, wynikającym z jego rodzaju i do zachowania go w takim stanie przez okres obowiązywania Umowy, chyba że niniejsze warunki GBC stanowią inaczej.

4.4 Wynajmujący umożliwia Najemcy niezakłócone korzystanie z Przedmiotu najmu bez ograniczeń, za wyjątkiem zasad korzystania określonych w Umowie i niniejszych warunkach GBC.

4.5 Wynajmujący jest zobowiązany do wykonywania napraw Przedmiotu Najmu, które nie obciążają Najemcy i które są konieczne w celu zachowania Przedmiotu Najmu w stanie zdatnym do uzgodnionego użytku.

4.6 Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć Najemcy wszystkie dodatkowe dokumenty i informacje konieczne do właściwego korzystania z Przedmiotu Najmu oraz wykonania obowiązków Najemcy na podstawie Umowy i właściwych przepisów prawnych.

4.7 Wynajmujący zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do ingerencji w treść Strony internetowej, w tym zmiany Katalogu Towarów i indywidualnych Usług, jak również niniejszych warunków GBC, bez uzyskania uprzedniej zgody Najemcy ani bez powiadamiania Najemcy.

4.8 Wynajmujący jest uprawniony do ograniczenia, przerwania lub zaprzestania świadczenia Usług ze względów operacyjnych po stronie Wynajmującego, w tym wskutek blokowania dostępu do Usług, np. w konsekwencji koniecznych prac z zakresu utrzymania, napraw treści Strony internetowej, nieprawidłowego użycia Usług lub poważnego naruszenia obowiązków wynikających z Umowy, niniejszych warunków GBC lub obowiązków prawnych ciążących na osobie trzeciej, Najemcy lub osobie zainteresowanej Usługami, nawet bez uzyskania uprzedniej zgody i bez zawiadamiania Najemcy/osoby zainteresowanej Usługą.

4.9 Wynajmujący jest uprawniony do anulowania Zamówienia w związku z niedostępnością Przedmiotu najmu lub jeżeli Wynajmujący nie jest w stanie dostarczyć Przedmiotu najmu Najemcy lub świadczyć Usług na rzecz Najemcy, w tym w razie niemożliwości przekazania Przedmiotu najmu w terminie i po cenie określonych w ofercie Katalogu Towarów. Osoba zainteresowana Usługami zostanie poinformowana o anulowaniu Zamówienia telefonicznie lub e-mailem bez zbędnej zwłoki.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

5.1 Najemca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z niniejszymi warunkami GBC, zasadami korzystania z Przedmiotu najmu, procedurami zamawiania Usług i zawarcia Umowy przed wyrażeniem zainteresowania Usługami.

5.2 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za treść danych udostępnionych w Zamówieniu, które powinny być prawdziwe i kompletne.

5.3 Najemca jest zobowiązany do powiadomienia Wynajmującego bez zbędnej zwłoki o jakiejkolwiek zmianie swoich danych, które zostały podane w Zamówieniu, zmianie adresu e-mail, w przeciwnym razie ponosi on pełną odpowiedzialność i ryzyko za niedoręczenie zawiadomień i dokumentów przez Wynajmującego. Jeżeli Najemca nie zawiadomi Wynajmującego o zmianie danych lub poda nieprawidłowe bądź niekompletne w chwili złożenia Zamówienia, oryginalne dane udostępnione przez osobę zainteresowaną Usługą/Najemcę są wiążące dla Wynajmującego.

5.4 Najemca jest zobowiązany do robienia kopii zapasowej wszystkich informacji i dokumentów zawartych w jego Rejestracji Najemcy, na jego koncie i w całym stosunku umownym (faktury, zamówienia, potwierdzenia zamówień, dane osobowe, itd.).

5.5 Najemca wyraża zgodę, aby Wynajmujący wysyłał do niego wszystkie informacje związane ze stosunkiem umownym na jego adres e-mail podany w Zamówieniu, na jego koncie na Stronie internetowej, odpowiednio, jeżeli zostało utworzone przez Najemcę.

5.6 Najemca zobowiązuje się właściwie odebrać przekazany Przedmiot najmu i potwierdzić jego otrzymanie.

5.7 Najemca jest zobowiązany do zapłaty Ceny za Usługi i kaucji.

5.8 Najemca jest uprawniony do korzystania z Przedmiotu najmu w sposób, dla którego Przedmiot najmu jest przeznaczony zgodnie ze swoim rodzajem, w okresie obowiązywania Umowy. Najemca nie może korzystać z Przedmiotu najmu dla celów, które są niezgodne z jego oznaczeniem technicznym lub celem, dla którego Przedmiot najmu został wyprodukowany i przeznaczony przez producenta.

5.9 Najemca nie jest uprawniony do sprzedaży Przedmiotu najmu, złożenia w depozyt, wynajmowania, pożyczania innej osobie bez uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego na piśmie. W przypadku gdy Najemca daje Przedmiot najmu osobie trzeciej do korzystania, jest on odpowiedzialny za takie korzystanie, jak gdyby sam korzystał z Przedmiotu najmu oraz ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność za wszelkie wady, jakie mogą powstać w Przedmiocie najmu.

5.10 Najemca powinien unikać korzystania z Przedmiotu najmu w taki sposób, który mógłby spowodować poważne uszkodzenie, narażać przedmiotu najmu na działanie zewnętrznych, nieuzasadnionych warunków. Najemca zobowiązany jest do dbania o Przedmiot najmu, aby nie nastąpiło jego przeniesienie, utrata ani uszkodzenie. Ubezpieczenie Przedmiotu najmu przed utratą, zniszczeniem, przeniesieniem i uszkodzeniem należy do obowiązków Najemcy i Najemca ponosi jego koszt.

5.11 Najemca nie jest uprawniony do ingerowania w żaden sposób w Przedmiot najmu, tj. do dokonywania zmian, modyfikacji lub napraw Przedmiotu najmu. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wady Przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego i/lub Przedstawiciela Handlowego bez zbędnej zwłoki i wskazać, jakie wady wystąpiły w Przedmiocie najmu oraz umożliwić zbadanie Przedmiotu najmu, chyba że Wynajmujący i/lub Przedstawiciel Handlowy wyraźnie określi inną procedurę wykrywania i usuwania wad, np. w odniesieniu do procedury, zgodnie z Warunkami Gwarancji.

5.12 Najemca zobowiązany jest właściwie dbać o Przedmiot najmu i zapewniać regularną konserwację Przedmiotu najmu, w całości zgodnie z procedurami określonymi przez producenta Przedmiotu najmu. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Przedmiotu najmu przeciwnie do zaleceń i instrukcji producenta Przedmiotu najmu, lub jeżeli Przedmiot najmu jest wykorzystywany do innego celu niż ten, do którego jest przeznaczony.

5.13 Najemca jest zobowiązany poinformować Wynajmującego o wszystkich kwestiach dotyczących Przedmiotu najmu i Usług, które mogą być istotne odnośnie korzystania z Przedmiotu najmu i właściwego świadczenia Usług. W szczególności, Najemca jest zobowiązany, zawsze do 15 lutego każdego roku kalendarzowego w okresie obowiązywania Umowy, poinformować Wynajmującego o stanie technicznym Przedmiotu najmu, w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, mianowicie przez wypełnienie formularza online znajdującego się na Stronie internetowej lub poprzez wydrukowanie i dostarczenie wypełnionego formularza na adres Przedstawiciela Handlowego.

5.14 Minimalny okres obowiązków Najemcy na podstawie Umowy i niniejszych warunków GBC stanowi okres obowiązywania Umowy określony poniżej w niniejszych warunkach GBC i Umowie.

6. WARUNKI DOSTAWY PRZEDMIOTU NAJMU

6.1 Wynajmujący zobowiązuje się dostarczać Usługi właściwie i terminowo, zgodnie z wymaganiami określonymi przez osobę zainteresowaną Usługami w Zamówieniu.

6.2 Wynajmujący zobowiązuje się w Umowie przekazać Najemcy Przedmiot najmu do tymczasowego korzystania w zwykłych celach, dla których Przedmiot najmu jest wykorzystywany i w stanie zdatnym do właściwego korzystania, a Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu uzgodnioną Cenę i kaucję.

6.3 Najemca jest upoważniony na podstawie Umowy do właściwego korzystania z Przedmiotu najmu, to jest odpowiednio do rodzaju i przeznaczenia Przedmiotu najmu.

6.4 Wynajmujący jest zobowiązany do wykonania Zamówienia na rzecz osoby zainteresowanej Usługami i do przekazania jej Przedmiotu najmu w terminie 30 dni od Potwierdzenia Zamówienia. Osoba zainteresowana Usługami akceptuje okres dostawy bez zastrzeżeń.

6.5 Wynajmujący zapewnia następujące sposoby przekazania Przedmiotu najmu:

- odbiór osobisty,

- wysłanie za pomocą usług transportowych,

- wysłanie przez kuriera,

- wysłanie pocztą na adres lub bezpośrednio na pocztę.

6.6 Osoba zainteresowana Usługami/Najemca jest zobowiązany do odebrania Przedmiotu najmu w miejscu określonym w Potwierdzeniu Zamówienia. Jeżeli osoba zainteresowana Usługami/Najemca, bez uprzedniego, pisemnego odstąpienia od Umowy, nie odbierze Przedmiotu najmu w terminie pięciu dni roboczych od dnia końcowego określonego w Umowie lub Potwierdzeniu Zamówienia, Wynajmującemu przysługuje prawo żądania odszkodowania za poniesione szkody w wysokości szkody rzeczywistej za próbę nieudanego doręczenia Zamówienia. Po upływie pięciu dni roboczych od dnia, gdy osoba zainteresowana Usługami/Najemca był zobowiązany do odebrania Przedmiotu najmu, Wynajmujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy i zaoferowania Przedmiotu najmu osobie trzeciej.

6.7 Prezentacja Przedmiotu najmu na Stronie internetowej obsługiwanej przez Wynajmującego lub osobę trzecią ma wyłącznie funkcje ilustracyjne. Wyświetlenie odcieni kolorów zależy, m.in., od jakości użytego monitora lub innego użytego sprzętu.

6.8 Miejsce Dostawy Przedmiotu najmu jest to miejsce określone w Potwierdzeniu Zamówienia przez Wynajmującego, chyba że strony umowy postanowią inaczej w Umowie.

6.9 Jeżeli Wynajmujący przetransportuje Przedmiot najmu osobie zainteresowanej Usługami/Najemcy do miejsca określonego w Umowie, osoba zainteresowana Usługami/Najemca są zobowiązani do odebrania Przedmiotu najmu osobiście lub do zapewnienia, że Przedmiot najmu będzie odebrany przez osobę, którą ten upoważni na wypadek jego nieobecności do odbioru Przedmiotu najmu określonego w Umowie oraz do podpisania protokołu/świadectwa dostawy i odbioru przedmiotu najmu. Osoba trzecia upoważniona do odebrania Przedmiotu najmu określonego w Umowie jest zobowiązana do przedłożenia Wynajmującemu oryginału lub kopii Umowy oraz dowodu płatności Ceny i pisemnego potwierdzenia złożenia kaucji. Jeżeli konieczne jest powtórzenie przekazania Przedmiotu najmu z powodu nieobecności osoby zainteresowanej Usługami/Najemcy w miejscu oznaczonym w Umowie, wszystkie koszty z tego powodu poniesione będą obciążały osobę zainteresowaną Usługami/Najemcę, w szczególności koszty powtórnego przekazania Przedmiotu najmu w miejscu określonym w Umowie.

6.10 Najemca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki, tj. Przedmiotu najmu, jak również opakowania, niezwłocznie po jej doręczeniu. Jeżeli Najemca stwierdzi, że Przedmiot najmu lub jego opakowanie jest mechanicznie uszkodzone, jest on zobowiązany do zawiadomienia przewoźnika i sprawdzenia stanu Przedmiotu najmu w jego obecności. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Przedmiotu najmu po jego odbiorze przez Najemcę, jest on zobowiązany natychmiast po przekazaniu Przedmiotu najmu do sporządzenia protokołu zakresu i charakteru uszkodzenia Przedmiotu najmu (protokół szkody), którego prawidłowość jest potwierdzona przez przewoźnika. W oparciu o sporządzony w ten sposób protokół dostarczony Wynajmującemu, Wynajmujący może po wyjaśnieniu uszkodzenia z przewoźnikiem, zapewnić usunięcie wady Przedmiotu najmu, zaoferować obniżkę ceny, a w przypadku nieodwracalnych wad Przedmiotu najmu, dostarczyć nowy Przedmiot najmu Najemcy.

6.11 W przypadku przesyłki doręczonej przez dostawcę pocztowego, w razie stwierdzenia zepsutego lub zniszczonego opakowania, zaleca się nie przyjmować przesyłki i załatwić sprawę bezpośrednio z pracownikiem firmy doręczającej lub z pracownikiem w okienku poczty w miejscu zgłoszenia uszkodzenia. W przypadku odebrania i stwierdzenia uszkodzenia lub uszkodzenia opakowania, uszkodzenia z utratą zawartości, prosimy o zgłoszenie takiego zdarzenia nie później niż 24 godz. od otrzymania przesyłki. Uszkodzony produkt, opakowanie przesyłki i dowód odbioru przesyłki, rachunek - faktura są wymagane do dokonania zgłoszenia. Można nas poinformować o zgłoszeniu i spisaniu protokołu szkody w każdym oddziale lub na adres e-mail, o którym mowa w punkcie 1.3.

6.12 Wady związane z mechanicznym uszkodzeniem Przedmiotu najmu, które nie było oczywiste w czasie odbioru przesyłki, muszą być zgłaszane niezwłocznie po dostarczeniu, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od dostawy towarów. Jest to konieczne do wykazania, że uszkodzenie mechaniczne nie było możliwe do odkrycia nawet pomimo dokładnego zbadania produktu i opakowania. Roszczenia dotyczące później odkrytych wad takiego uszkodzonego Przedmiotu najmu mogą być wniesione, jeżeli zostanie udowodnione, że Przedmiot najmu miał te wady już w czasie odbioru od przewoźnika. Przed pierwszym użyciem, Najemca powinien zapoznać się z warunkami używania Przedmiotu najmu od producenta, w tym instrukcją obsługi oraz następnie postępować zgodnie z tymi informacjami.

6.13 Najemca jest uprawniony podczas odbierania Przedmiotu najmu (osobiście lub w inny sposób) do sprawdzenia kompletności paczki. W przypadku dostawy kurierem i stwierdzenia uszkodzenia i/lub niekompletności Przedmiotu najmu po jego odbiorze przez Najemcę, kurier jest zobowiązany do niezwłocznego spisania protokołu szkody na miejscu, zawierającego niekompletność paczki. Późniejsze roszczenia tego rodzaju będą uznane wyłącznie, jeżeli Najemca udowodni, że Przedmiot najmu miał już wady w czasie jego odbioru.

6.14 W przypadku odbioru Przedmiotu Najmu osobiście, konieczne jest przedstawienie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, passport).

6.15 Najemca jest uprawniony, w przypadku niedostarczenia Przedmiotu najmu przez Wynajmującego w terminie określonym w pkt 6.5. niniejszych warunków GBC do odstąpienia od Umowy, a Wynajmujący jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Najemcy już zapłaconej części Ceny i kaucji.

6.16 Przekazanie i odebranie Przedmiotu najmu jest ważną częścią wykonania Umowy. Jednakże, również zapłata kaucji przez Najemcę z tytułu przedmiotu najmu, jest równie ważna dla wykonania Umowy.

6.17 W przypadku poważnej awarii systemu informatycznego wynajmującego, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnioną dostawę Przedmiotu najmu.

7. CENA ZA NAJEM, DODATKOWE OPŁATY, KAUCJA I WARUNKI PŁATNOŚCI

7.1 Cena za najem jest ustalana po zakończeniu najmu w zależności od okresu obowiązywania Umowy i wartości Przedmiotu najmu w czasie ustania Umowy (zwana dalej "Ostateczną Ceną za Najem").

7.2 W celu ustalenia Ceny za najem, niniejszym uzgadnia się, że jest ona ustalana jako różnica zalecanej ceny detalicznej za Przedmiot najmu w czasie zawarcia Umowy (zwanej dalej "RRP") a Aktualną ceną za Przedmiot najmu w momencie ustania Umowy (zwaną dalej "CP"). Cena za najem w ten sposób ustalona odnosi się do łącznego okresu obowiązywania Umowy i stanowi Ostateczną Cenę za Najem (zwaną dalej "FPL").

FPL = RRP - CP

- RRP jest określona z góry w procesie tworzenia Zamówienia i jest identyfikowana jako zalecana przez producenta cena detaliczna Przedmiotu najmu w chwili zawarcia Umowy.

- CP jest ustalona jako cena rynkowa Przedmiotu najmu, po jakiej Przedmiot najmu zostałby sprzedany w danych warunkach technicznych i z uwzględnieniem wieku Przedmiotu najmu w chwili ustania Umowy, z tym że cena znaleziona na Internetowej Platformie Handlowej eBay.com za ten sam lub porównywalny Przedmiot najmu jest decydująca do ustalenia tej CP.

7.3 Jeżeli Umowa trwa dłużej niż 13 miesięcy, Najemca jest również zobowiązany do zapłaty stałej Ceny za Najem (zwanej dalej "Stałą Ceną za Najem" lub "CLP"); ustala się, że CLP wynosi € 0,01 za każdy rok najmu, chyba że Cennik Usług stanowi inaczej.

7.4 Kaucja odpowiada wartości ustalonej w związku z odpowiednim Przedmiotem najmu, w rozumieniu Katalogu Towarów na Stronie internetowej.

7.5 Kwota kaucji i RRP jest określona w Potwierdzeniu Zamówienia. Kwota za transport i przekazanie Przedmiotu najmu zależy od wybranej metody przekazania Przedmiotu najmu i jego cena jest wymieniona wyłącznie w koszyku zakupów, zgodnie z wyborem osoby zainteresowanej Usługami. (potencjalny nabywca Usług)

7.6 Ceny są cenami ostatecznymi z VAT, jeżeli stosuje się do nich VAT.

7.7 Ostateczna Cena za Najem, jak również Tymczasowa Cena za Najem są płatne bezpośrednio na podstawie Umowy, niezależnie od tego, czy została wystawiona Faktura na nie przez Wynajmującego.

7.8 Średnia cena za najem wynosi € 0,01 rocznie i jest płatna do 15 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, za który Przedmiot najmu jest używany. Datą płatności podlegającej opodatkowaniu jest data 31 grudnia roku kalendarzowego. Jeżeli Umowa zostanie zawarta w trakcie roku kalendarzowego, Cena za Najem powinna być wpłacona w całości, niezależnie od okresu obowiązywania Umowy w danym roku. Jeżeli Umowa wygaśnie w trakcie roku kalendarzowego, Cena za Najem za ten rok za korzystanie z Przedmiotu najmu powinna być wpłacona w całości po zakończeniu Najmu, ale nie później niż 15 dni po dacie ustania Umowy.

7.9 Ostateczna Cena za Najem jest płatna w terminie 30 dni od daty ustania Umowy. Jeżeli Ostateczna Cena za Najem nie zostanie zapłacona przez Najemcę w określonym terminie, Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia Ostatecznej Ceny za Najem z zapłaconą kaucją.

7.10 Wynajmujący jest uprawniony do zmiany Cennika Usług, struktury i wysokości Cen, jak również Kaucji, w zależności od warunków operacyjnych i biznesowych Wynajmującego.

7.11 Osoba zainteresowana Usługami/Najemca jest zobowiązana/y do zapłaty Wynajmującemu Ceny uzgodnionej w Umowie i/lub Cenniku Usług obowiązującym w czasie zawarcia Umowy, w tym kosztów dostarczenia Przedmiotu najmu i jest jednocześnie zobowiązany do zapłaty kaucji za Przedmiot najmu.

7.12 Indywidualne płatności za Usługi mogą być dokonywane gotówką podczas dostawy w miejscu przekazania Przedmiotu najmu (co może podlegać oddzielnej opłacie zgodnie z Cennikiem), gotówką podczas dostawy za pośrednictwem dostawcy pocztowego (co może podlegać oddzielnej opłacie zgodnie z Cennikiem), kartą debetową/kredytową za pośrednictwem portali płatniczych i bramek płatności lub przelewem bankowym na rachunek Wynajmującego określony w Potwierdzeniu Zamówienia.

7.13 Przedpłata na rachunek. Jeżeli wybierzesz płatność klasycznym przelewem bankowym, wyślemy Ci e-mailem automatycznie instrukcje, jak dokonać płatności. Z chwilą zaksięgowania płatności na naszym rachunku, otrzymasz potwierdzenie płatności na ten sam e-mail. W przypadku przedpłaty na rachunek, data dostarczenia może zależeć od daty płatności. Konieczne jest, aby kwota została zaksięgowana na naszym rachunku nie później niż pięć dni roboczych po Potwierdzeniu Zamówienia, w przeciwnym razie Zamówienie będzie anulowane.

7.14 Płatność kartą debetową/kredytową przez internet. Zamówienie jest opłacone przez internet przy użyciu karty debetowej/kredytowej za pomocą bramki płatności, gdy transakcja jest ukończona. Z chwilą zaksięgowania płatności na naszym rachunku, otrzymasz potwierdzenie płatności na ten sam e-mail. Jest to dokonywane przez nasz automatyczny system.

7.15 Osoba zainteresowana Usługami/Najemca jest zobowiązany do zapłaty kaucji najpóźniej w dniu przekazania Przedmiotu najmu, chyba że niniejsze warunki GBC stanowią inaczej. Jeżeli osoba zainteresowana Usługami/Najemca zapłaci Cenę lub kaucję przelewem bankowym, dniem płatności jest dzień, w którym cała kwota zostanie zaksięgowana na rachunku Wynajmującego.

7.16 Jeżeli osoba zainteresowana Usługami/Najemca nie dokona zapłaty ceny za Usługi Wynajmującemu lub nie dokona płatności kaucji za Przedmiot najmu w terminie określonym w Umowie, Wynajmujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy i do żądania zwrotu Przedmiotu najmu, jeżeli został on już przekazany. To nie wpływa na roszczenia Wynajmującego o zwrot kosztów dotyczących realizacji Zamówienia i zapewnienie dostawy Przedmiotu najmu.

7.17 Koszty związane z montażem i przewozem Przedmiotu najmu nie są zawarte w Cenie Usług ani w kaucji, a Wynajmujący nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług osobie zainteresowanej Usługami/Najemcy.

7.18 W przypadku braku płatności Ceny Usług i/lub kaucji w terminie określonym w Umowie, Wynajmujący jest uprawniony do odsetek za zwłokę w kwocie wynikającej z właściwych przepisów prawnych, jednak co najmniej 5% rocznie od kwoty opóźnionej płatności.

7.19 W przypadku płatności z zagranicy, osoba zainteresowana Usługami/Najemca zobowiązuje się zapłacić wszystkie koszty związane z przelewem zagranicznym w taki sposób, że kwota zaksięgowana na rachunku bankowym Wynajmującego stanowi pełną kwotę wynikającą z Umowy.

7.20 W przypadku zmiany dotyczącej opłaconej Usługi, Cena i/lub kaucja zostaną naliczone w zmienionej kwocie od daty publikacji na Stronie internetowej.

7.21 Wynajmujący naliczy kwotę określoną w bieżącym Cenniku, aby odnowić Zamówienie lub Usługę, która została przerwana z przyczyn leżących po stronie osoby zainteresowanej Usługami/Najemcy. Świadczenie Usługi zostanie odnowione dla osoby zainteresowanej Usługami/Najemcy po zaksięgowaniu tej kwoty na rachunku bankowym Wynajmującego.

7.22 Osoba zainteresowana Usługami/Najemca jest zobowiązana/y zapłacić całą kwotę kaucji Wynajmującemu w sposób uzgodniony w Umowie, najpóźniej w chwili przekazania Przedmiotu najmu oraz do utrzymania jej pełnej kwoty przez okres obowiązywania Umowy. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrócenia Najemcy kaucji w okresie obowiązywania Umowy.

7.23 Zapłacona kaucja służy do pokrycia wszystkich roszczeń finansowych Wynajmującego wynikających z opóźnienia Najemcy na podstawie Umowy. Zgodnie z celem, któremu służy kaucja, Wynajmujący jest uprawniony do wykorzystania jej w dniu, w którym Najemca opóźnia się w wykonaniu zobowiązania na rzecz Wynajmującego lub w dniu, w którym roszczenie o wykonanie zostało zaciągnięte i którego Wynajmujący jest uprawniony żądać na podstawie Umowy i niniejszych warunków GBC. Łączna Kaucja zostanie w pierwszej kolejności wykorzystana przez Wynajmującego w celu pokrycia przyszłych roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy z tytułu Umowy, w szczególności za płatność należnych i niezapłaconych Cen za Usługi, Ostatecznej Ceny za Najem, Tymczasowej Ceny za Najem, Ceny Wykupu Przedmiotu najmu, za szkody spowodowane w Przedmiocie najmu, za które odpowiada Najemca, z tytułu roszczeń służących Wynajmującego przeciwko Najemcy za niewykonanie swoich obowiązków na podstawie Umowy i niniejszych warunków GBC. Wynajmujący ma prawo potrącić wszystkie swoje roszczenia powstające w okresie obowiązywania Umowy, jak również po jej ustaniu przeciwko Najemcy, tj. automatycznie, bez zgody Najemcy.

7.24 W przypadku gdy kwota kaucji spadnie poniżej jej pierwotnej kwoty w okresie obowiązywania Umowy w związku z wykorzystaniem jej przez Wynajmującego zgodnie z Umową i niniejszymi warunkami GBC, Najemca uzupełni ją na pisemny wniosek Wynajmującego do pierwotnej wysokości, chyba że Wynajmujący określi inaczej w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku. Jeżeli Najemca nie uzupełni kaucji do wymaganej kwoty, Wynajmujący ma prawo odstąpienia od Umowy i zawieszenia świadczenia Usług oraz do rozwiązania Umowy i obliczenia Ostatecznej Ceny za Najem.

7.25 Kaucja nie może zostać zwrócona Najemcy przed uregulowaniem wszystkich roszczeń Wynajmującego. Niewykorzystana część kaucji może być od razu wykorzystana przez Najemcę do złożenia nowego Zamówienia na nowy Przedmiot najmu, do całej kwoty niewykorzystanej kaucji. Jeżeli Najemca nie skorzysta z tego prawa w terminie 30 dni od dnia ustania Umowy lub jeżeli zawiadomi Wynajmującego, że nie jest zainteresowany wykorzystaniem kaucji do celów nowego zamówienia, saldo kaucji zostanie przeliczona na EUR lub odpowiednią walutę, w której kaucja została pierwotnie wpłacona i po odliczeniu powiązanych opłat, podatków i kosztów (maksymalnie do 25% salda kaucji) Wynajmujący zwróci kaucję Najemcy w terminie 60 dni od daty ustania Umowy taką metodą płatności, jaką kaucja została wpłacona przez Najemcę, chyba że Najemca określi na piśmie inny sposób zwrotu kaucji.

7.26 Wynajmujący wystawi Najemcy, w stosunku do wpłaconej kaucji, potwierdzenie uiszczenia Kaucji, które zostanie wysłane do Najemcy elektronicznie na adres e-mail podany w Zamówieniu i/lub dostarczone Najemcy ze Skrzynki Dokumentów na koncie Najemcy przy jego Rejestracji na Stronie internetowej i/lub wysłane Najemcy na adres podany w jego Zamówieniu.

7.27 Przedmiot najmu nie może być przekazany osobie zainteresowanej Usługami, dopóki Cena za Usługi nie zostanie zapłacona i Kaucja za Przedmiot najmu nie zostanie właściwie i terminowo złożona. Jednakże, Niebezpieczeństwo Uszkodzenia Przedmiotu najmu przechodzi na osobę zainteresowaną Usługami/Najemcę w czasie, gdy może ona/on rozporządzać i obsługiwać Przedmiot najmu.

7.28 Najemca zobowiązuje się powiadomić Wynajmującego na piśmie o jakiejkolwiek zmianie dotyczącej jego informacji księgowej i podatkowej, nie później niż 10 dni po dacie takiej zmiany. W przeciwnym razie, Najemca jest w pełni odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę, jaką Wynajmujący poniesie w związku z niewykonaniem tego obowiązku.

8. KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU NAJMU

8.1 Najemca jest upoważniony do korzystania z Przedmiotu najmu w okresie obowiązywania najmu. Najemca może swobodnie rozporządzać Przedmiotem najmu, za wyjątkiem przeniesienia własności, zastawienia i obciążenia prawami osób trzecich. Jeżeli Najemca przeniesie Przedmiot najmu na osobę trzecią, jest on odpowiedzialny za Przedmiot najmu jak gdyby sam z niego korzystał. Własność Przedmiotu najmu przysługująca Wynajmującemu, nie zostaje naruszona przez jakiekolwiek rozporządzenie Przedmiotem najmu przez Najemcę.

8.2 Najemca jest zobowiązany dbać o Przedmiot najmu, aby nie został on uszkodzony ani zniszczony, a także chronić przed utratą i kradzieżą Przedmiotu najmu.

8.3 Najemca jest zobowiązany do regularnego informowania Wynajmującego na piśmie o stanie korzystania i stanie technicznym Przedmiotu najmu co najmniej raz w roku do dnia 15 lutego w każdym okresie najmu za pośrednictwem formularza udostępnionego na Stronie internetowej. Niewykonanie tego obowiązku powoduje szkodę po stronie Wynajmującego, którą Wynajmujący jest uprawniony skompensować z wpłaconej kaucji, tj. do wysokości 10% wartości wpłaconej kaucji za każde takie naruszenie przez Najemcę. Wynajmujący ma prawo uzyskania odszkodowania od Najemcy poprzez potrącenie kwoty odszkodowania z roszczeniem Najemcy do zwrotu Kaucji.

8.4 Najemca nie może, bez zgody Wynajmującego, ingerować w Przedmiot najmu. Przedmiot najmu może być wykorzystywany wyłącznie do celów, do których jest technicznie przeznaczony oraz w miejscach i na warunkach, które nie mogą mieć znaczących skutków względem technicznych cech Przedmiotu najmu.

8.5 Niezwrócenie Przedmiotu najmu po ustaniu najmu stanowi poważne naruszenie obowiązków Najemcy i oznacza nieupoważnione korzystanie z Przedmiotu najmu. Wynajmujący jest uprawniony do odszkodowania za szkody w kwocie równej 2/365 wartości zapłaconej kaucji za każdy rozpoczęty dzień korzystania z Przedmiotu najmu po ustaniu najmu. Wynajmujący ma prawo uzyskania odszkodowania od Najemcy poprzez potrącenie kwoty odszkodowania z roszczeniem Najemcy o zwrot Kaucji.

9. UTRZYMANIE I NAPRAWY PRZEDMIOTU NAJMU

9.1 Wynajmujący przekaże Najemcy Przedmiot najmu w stanie zdatnym do uzgodnionego korzystania lub do korzystania odpowiadającego technicznemu stanowi Przedmiotu najmu. Wynajmujący jest odpowiedzialny za utrzymanie Przedmiotu najmu w takim stanie przez okres 24 miesięcy od dnia jego przekazania Najemcy, jeżeli Przedmiot najmu jest utrzymywany zgodnie z jego przeznaczeniem technicznym i instrukcjami producenta (zwany dalej "Okresem Gwarancyjnym").

9.2 Wynajmujący jest odpowiedzialny za wady Przedmiotu najmu w Okresie Gwarancyjnym wyłącznie w związku z Przedmiotem najmu, który został przekazany przez Wynajmującego Najemcy oraz wyłącznie jeżeli z Przedmiotu najmu korzystano wraz z kompatybilnymi akcesoriami zaprojektowanymi przez producenta i jednocześnie Przedmiot najmu był utrzymywany i obsługiwany zgodnie z Instrukcją Użytkowania wydaną przez producenta Przedmiotu najmu.

9.3 Najemca jest zobowiązany, odbierając Przedmiot najmu, do zbadania go dokładnie i do zawiadomienia przewoźnika o wszelkich ewentualnych wadach Przedmiotu najmu lub bez zbędnej zwłoki Wynajmującego, w przeciwnym razie Najemca będzie zobowiązany wykazać, że te wady powstały bez jego winy i są wadami wynikającymi z wad produkcyjnych Przedmiotu najmu, a Wynajmujący ponosi za nie odpowiedzialność.

9.4 Najemca jest zobowiązany zawiadomić Wynajmującego lub osobę upoważnioną przez Wynajmującego, o wszelkich wadach, wadliwym działaniu, zniszczeniu, utracie lub kradzieży Przedmiotu najmu, niezależnie od tego, czy nadal obowiązuje Okres Gwarancyjny. Jeżeli Najemca nie wykona tego obowiązku, jest on zobowiązany do zrekompensowania Wynajmującemu szkodę poniesioną w związku z naruszeniem tego obowiązku.

9.5 Najemca jest zobowiązany do utrzymania Przedmiotu najmu w okresie trwania najmu, w tym w Okresie gwarancyjnym, we właściwym stanie, odpowiadającym adekwatnemu zużyciu, zgodnie ze specyfikacją techniczną Przedmiotu najmu. Najemca jest zobowiązany do przeprowadzania rutynowych prac konserwacyjnych określonych w instrukcji użytkowania Przedmiotu najmu producenta, na jego własny koszt, w całym okresie najmu, w tym w Okresie Gwarancyjnym. Jeżeli Najemca nie wykona opisanych działań i procedur regularnego utrzymania i obsługiwania Przedmiotu najmu, Wynajmujący może odstąpić od Umowy bez prawa Najemcy do żądania zwrotu Kaucji.

9.6 Obowiązujące Zasady dotyczące Roszczeń opublikowane na stronie internetowej lub, w braku innego uregulowania, niniejsze warunki GBC obowiązują w zakresie roszczeń przysługujących w Okresie Gwarancyjnym. Zasady dotyczące Roszczeń stanowią oddzielny document, który zawiera szczegółową definicję praw i obowiązków stron podczas stosowania odpowiedzialności za wady Przedmiotu najmu. Najemca, zaznaczając pole przed złożeniem Zamówienia, potwierdza, że dokładnie przeczytał i zrozumiał Zasady dotyczące Roszczeń i niniejsze warunki GBC oraz akceptuje je w całości i potwierdza, że został dokładnie poinformowany o warunkach i sposobie zgłaszania wad Przedmiotu najmu, w tym uzyskał informacje, gdzie można złożyć reklamację i na temat przeprowadzania napraw na koszt Wynajmującego, jeżeli nastąpią one w Okresie Gwarancyjnym i Wynajmujący ponosi za nie odpowiedzialność.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

10.1 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu najmu wynajętego Najemcy. Ryzyko w tym zakresie przechodzi na Najemcę w czasie przekazania Przedmiotu najmu Najemcy.

10.2 Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za żadne straty lub szkody następcze czy pośrednie, w tym za utratę zysków, jeżeli one powstały w wyniku lub w związku z najmem i korzystaniem z Przedmiotu najmu.

10.3 Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za wady Przedmiotu najmu, które powstają w Okresie Gwarancyjnym w Przedmiocie najmu oraz wynikające z charakteru Przedmiotu najmu, jego wad produkcyjnych i nie spowodowane przez nieprofesjonalne i nieprawidłowe korzystanie z nich i ich obsługę przez Najemcę.

10.4 Najemca uruchamia Przedmiot najmu na własne ryzyko. Wynajmujący nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Najemcę ani osobę trzecią wskutek korzystania z Przedmiotu najmu.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

11.1 Najemca odpowiada za korzystanie z Przedmiotu najmu zgodnie z wymogami producenta i charakterem Przedmiotu najmu. Najemca odpowiada za fakt, że Przedmiot najmu nie będzie obciążony prawem osoby trzeciej, nie będzie zastawiony, oddany w podnajem lub powierzony do korzystania osobie, o której wie lub powinien wiedzieć, że nie jest zdolna do korzystania z Przedmiotu najmu w uzgodniony sposób.

11.2 Najemca odpowiada za rutynową konserwację Przedmiotu najmu i terminowe naprawy, zgodnie z procedurami ustalonymi w niniejszych warunkach GBC.

11.3 Najemca odpowiada za utratę, uszkodzenie, zniszczenie i kradzież Przedmiotu najmu, za wyjątkiem przypadków wyłączających odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Wszelka utrata, zniszczenie i uszkodzenie Przedmiotu najmu nie zwalniają Najemcy z obowiązku zapłaty Cen za Usługi i kaucji oraz utrzymania Kaucji w jej pierwotnej kwocie.

11.4 Najemca jest również odpowiedzialny za i zobowiązany do, w przypadku odzyskania długu lub innych podobnych sankcji, powiadomienia Wynajmującego o własności i niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o grożących i/lub już podjętych czynnościach w zakresie odzyskiwania długu lub wszczęcia postępowania przeciwko Najemcy.

12. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

12.1 Umowa jest zawarta na okres 13 miesięcy od dnia przekazania Przedmiotu najmu Najemcy i zapłaty Kaucji, chyba że inaczej zostało określone w niniejszych warunkach GBC (zwany dalej "Podstawowym Okresem Najmu"). Najemca może zadecydować w ciągu ostatniego, 13-go miesiąca Okresu Obowiązywania Umowy, czy zwróci Przedmiot najmu Wynajmującemu, czy wykupi Przedmiot najmu po aktualnej Cenie za Przedmiot najmu (CP).

12.2 Podstawowy Okres Najmu jest zawsze przedłużony o kolejne 13 miesięcy (zwane dalej "Wydłużonym Okresem Najmu"), jeżeli Najemca nie zwróci Przedmiotu najmu przed zakończeniem Podstawowego Okresu Najmu Wynajmującemu ani nie wykupi Przedmiotu najmu, a jednocześnie zawiadomi lub potwierdzi Wynajmującemu, w drodze wiadomości e-mail, że zamierza wydłużyć okres obowiązywania Umowy. Wydłużony Okres Najmu jest również wydłużony w ten sam sposób. Jednakże maksymalny okres najmu wynosi 4 lata od daty zawarcia Umowy.

12.3 Jeżeli Najemca nie wyraził zgody na wydłużenie Podstawowego Okresu Najmu albo już Wydłużonego Okresu Najmu, w rozumieniu pkt 12.2. warunków GBC, jest on zobowiązany do zwrócenia Przedmiotu najmu Wynajmującemu.

12.4 Przed wygaśnięciem Podstawowego Okresu Najmu, jak również Wydłużonego Okresu Najmu, Umowa może zostać rozwiązana w następujący sposób:

a) przez wygaśnięcie Przedmiotu najmu, jego zniszczenie, utratę lub takie uszkodzenie, że Przedmiot najmu nie jest zdatny do dalszego, prawidłowego działania,

b) w drodze pisemnego porozumienia Stron Umowy,

c) przez pisemne rozwiązanie przez Wynajmującego lub Najemcę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny,

d) przez wykup Przedmiotu najmu przez Najemcę za aktualną cenę Przedmiotu najmu w chwili rozwiązania Umowy, z tym że wykup Przedmiotu najmu jest pod warunkiem zapłaty Ostatecznej Ceny za Najem,

e) przez odstąpienie od Umowy przez Wynajmującego na warunkach określonych w niniejszych warunkach GBC i wynikających z odpowiednich przepisów prawnych,

f) przez odstąpienie od Umowy przez Najemcę na warunkach określonych w niniejszych warunkach GBC i wynikających z odpowiednich przepisów prawnych.

12.5 Wynajmujący ma prawo odstąpić od Umowy, za wyjątkiem uzasadnionych przyczyn i przyczyn wymienionych w innych miejscach niniejszych warunków GBC, w następujących przypadkach:

a) Najemca pozostaje w zwłoce ponad 15 dni z zawiadomieniem o stanie technicznym Przedmiotu najmu lub zmianie swoich danych identyfikacyjnych,

b) Najemca pozostaje w zwłoce z płatnością czynszu za ponad dwa kolejne okresy,

c) Najemca pozostaje w zwłoce z płatnością Kaucji lub uzupełnieniem Kaucji w przypadku jej wyczerpania, przez okres dłuższy niż 15 dni,

d) Najemca korzysta z Przedmiotu najmu w sposób nieodpowiedzialny, przez co występuje ryzyko uszkodzenia lub poważnej szkody w stosunku do niego lub akceptuje takie korzystanie z Przedmiotu najmu przez osobę trzecią,

e) Najemca naruszył obowiązek konserwacji i naprawy Przedmiotu najmu,

f) Najemca zbył, wynajął, obciążył prawem osoby trzeciej lub naraził Przedmiot najmu na ryzyko uszkodzenia przez powierzenie go do korzystania nieuprawnionej osobie trzeciej.

12.6 Wynajmujący jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy w związku z niewystarczającymi zapasami, niedostępnością Przedmiotu najmu lub jeżeli producent, importer lub dostawca Przedmiotu najmu zaprzestał produkcji lub wprowadził takie istotne zmiany, które uniemożliwiły wykonanie obowiązków Wynajmującego na podstawie Umowy lub z uwagi na działanie siły wyższej albo gdy mimo dołożenia wszelkich starań, których można od niego oczekiwać w uzasadniony sposób, nie jest w stanie dostarczyć i przekazać Przedmiotu najmu Najemcy w terminie określonym w warunkach GBC lub po cenie określonej na Stronie internetowej. Wynajmujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Najemcę o tym fakcie i zwrócić już zapłaconą Cenę i wpłaconą kaucję uzgodnione w Umowie w terminie 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy, przelewem bankowym na rachunek określony przez Najemcę.

12.7 Wynajmujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Najemca nie odebrał Przedmiotu najmu w ciągu pięciu dni roboczych od dnia, gdy Najemca był zobowiązany do odebrania Przedmiotu najmu.

12.8 Najemca ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania Przedmiotu najmu, lub rozpoczęcia świadczenia Usługi, przez doręczenie pisma o odstąpieniu od Umowy Wynajmującemu w określonym terminie, albo pocztą, albo drogą elektroniczną. Najemca ma takie samo prawo, jeżeli osobiście odebrał Przedmiot umowy zamówiony przez Stronę internetową w lokalu punktu dostaw Wynajmującego.

12.9 Najemca ma prawo w ciągu tego 14-dniowego okresu rozpakować i przetestować Przedmiot najmu w sposób podobny do zwykłego kupowania w klasycznym sklepie lub sklepie internetowym. Sprawdzanie, jednakże, nie oznacza korzystania z Przedmiotu najmu, a następnie jego zwrócenia Wynajmującemu. Przedmiot najmu jest uważany za odebrany przez Najemcę w chwili, gdy Najemca lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, za wyjątkiem przewoźnika, odbierze wszystkie części Przedmiotu najmu lub jeżeli:

a) towary zamówione przez Najemcę w pojedynczym zamówieniu są dostarczone osobno w chwili odbioru Przedmiotu najmu, który został przekazany jako ostatni, lub

b) przekazywany jest Przedmiot najmu składający się z kilku części lub kawałków, w momencie przekazania ostatniej części lub kawałka Przedmiotu najmu, lub

c) Przedmiot najmu jest przekazywany kilkakrotnie w określonym czasie, w chwili pierwszego odebrania Przedmiotu najmu.

12.10 Najemca może wykonać prawo odstąpienia od Umowy względem Wynajmującego na formularzu papierowym lub w formie zapisu na innym trwałym nośniku informacji lub wysyłając odstąpienie od umowy na adres pocztowy lub adres e-mail Przedstawiciela Handlowego. Formularz odstąpienia od umowy może być pobrany ze Strony internetowej i stanowi również załącznik do niniejszych warunków GBC.

12.11 Odstąpienie od Umowy za pomocą formularza odstąpienia od Umowy zgodnie z poprzednim punktem tych warunków GBC musi zawierać wymagane dane, w szczególności dokładne określenie Przedmiotu najmu, datę zamówienia, imię i nazwisko Najemcy - konsumenta, adres Najemcy - konsumenta, podpis Najemcy – jak Wynajmujący powinien zwrócić już przyjętą kaucję, w szczególności numer rachunku i/lub adres pocztowy, datę. Najemca jest zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi Handlowemu Przedmiot najmu, wraz z akcesoriami, w tym dokumentacją, instrukcjami, kartą gwarancyjną, dowodem wniesienia Kaucji i płatności Ceny za Usługi, itd., a w razie możliwości, w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli Najemca, przez odstąpienie od Umowy, wyśle do Przedstawiciela Handlowego Przedmiot najmu wraz z akcesoriami, w tym dokumentacją, instrukcjami, kartą gwarancyjną, dowodem płatności, itd. (zwany dalej “Przedmiotem najmu") na adres zgodnie z poprzednim zdaniem za pośrednictwem poczty, może to zrobić wyłącznie za pomocą usługi zwanej “Paczka na adres". Towary wysłane przez Najemcę za pomocą usługi zwanej "Paczka na pocztę" i przesyłki wysłane za pobraniem przy odbiorze nie będą akceptowane przez Wynajmującego. Zalecamy ubezpieczenie Przedmiotu najmu od szkód spowodowanych przez pocztę lub firmę kurierską.

12.12 Jeżeli Najemca odstąpi od Umowy, wszystkie dodatkowe umowy związane z Umową, od której Najemca odstąpił, są również nieważne od początku.

12.13 Po odstąpieniu od Umowy, Wynajmujący zwróci Najemcy wszystkie płatności, których Najemca dokonał, co da się udowodnić, w związku z odstąpieniem od Umowy. Wynajmujący, jednakże, nie jest zobowiązany do zapłaty dodatkowych kosztów Najemcy, jeżeli Najemca wybrał inną metodę dostawy, taką jak najtańszy sposób dostawy zaoferowany przez Wynajmującego. Dodatkowe koszty stanowią różnicę pomiędzy kosztami dostawy wybranymi przez Najemcę a kosztami najtańszej, zwykłej metody dostawy zaoferowanej przez Wynajmującego. Płatności będą zwrócone Najemcy w terminie 14 dni od daty, otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy przez Wynajmującego. Płatność będzie dokonana w takim sam sposób, w jaki Najemca zapłacił Wynajmującemu, chyba że Najemca podał inną formę płatności w formularzu odstąpienia od Umowy bez naliczania żadnych dodatkowych opłat.

12.14 Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrócenia Najemcy wszystkich płatności na podstawie niniejszych warunków GBC zanim Najemca zwróci mu Przedmiot najmu lub wykaże wysłanie Przedmiotu najmu Wynajmującemu. Dlatego płatności będą dokonywane na rzecz Najemcy przez Wynajmującego dopiero po dostarczeniu zwróconego Przedmiotu najmu na adres Przedstawiciela Handlowego lub po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego, że Przedmiot najmu został odesłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

12.15 Jeżeli Najemca odstąpi od Umowy zgodnie z niniejszymi warunkami GBC i dostarczy Wynajmującemu Przedmiot najmu, który był używany i uszkodzony lub niekompletny albo wartość Przedmiotu najmu jest zmniejszona w wyniku takiego używania, które wykracza poza używanie konieczne do zapewnienia właściwości i funkcjonalności Przedmiotu najmu, Wynajmujący ma prawo żądania odszkodowania od Najemcy w kwocie wartości napraw Przedmiotu najmu i przywrócenia pierwotnego stanu Przedmiotu najmu lub Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy zapłaty zmniejszenia wartości Przedmiotu najmu. Dla tego celu, Wynajmujący może skierować swoje roszczenia bezpośrednio przez odjęcie kwoty szkody od Kaucji i zwrócić Najemcy wyłącznie tę pomniejszoną kwotę Kaucji, jeżeli Kaucja nie została wykorzystana w pełnej wysokości.

12.16 Najemca jest zobowiązany do odesłania lub przekazania Wynajmującemu Przedmiotu najmu wraz z akcesoriami, w tym dokumentacją, instrukcjami, kartą gwarancyjną, dowodem płatności, itd. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy i w razie możliwości w oryginalnym opakowaniu.

12.17 Po rozwiązaniu Umowy Najemca będzie ponosił bezpośrednie koszty zwrotu Przedmiotu Najmu Wynajmującemu/Przedstawicielowi Handlowemu lub osobie, której Wynajmujący powierzy przejęcie Przedmiotu Najmu, jeżeli Przedmiotu najmu nie można zwrócić pocztą, ze względu na jego charakter. Bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Przedmiotu najmu nie można obliczyć z wyprzedzeniem. Zgodnie z dostępnymi informacjami, szacuje się, że koszty te będą zależne od rozmiaru, wagi przesyłki, odległości, z której nastąpi zwrot Przedmiotu najmu oraz cen świadczenia usług przez przewoźnika wybranego przez Najemcę i będą mieściły się w przedziale od 2 EUR do 150 EUR.

12.18 Jeżeli Najemca nie wywiąże się ze swoich obowiązków, o których mowa w poprzednich punktach niniejszego Artykułu tych warunków GBC, odstąpienie od Umowy nie jest ważne i skuteczne, a Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu wszystkich udowodnionych płatności na podstawie niniejszych warunków GBC Najemcy i jest jednocześnie uprawniony do zwrotu kosztów związanych z wysłaniem Przedmiotu najmu z powrotem do Najemcy.

12.19 Jeżeli Najemca odstąpi od Umowy po wyrażeniu zgody na świadczenie Usługi przed upływem terminu odstąpienia, Najemca zapłaci Wynajmującemu cenę za faktyczne świadczenie Usług do daty dostarczenia odstąpienia od Umowy.

13. ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU

13.1 Po rozwiązaniu Najmu, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty rozwiązania najmu, Najemca jest zobowiązany do zwrócenia Przedmiotu najmu Wynajmującemu i/lub Przedstawicielowi Handlowemu i/lub upoważnionej osobie trzeciej, w stanie, w jakim został odebrany na początku najmu, z uwzględnieniem adekwatnego zużycia. Najemca jest zobowiązany zwrócić Przedmiot najmu wraz ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi częściami Przedmiotu najmu.

13.2 Jeżeli, po upływie 4-letniego okresu najmu, Najemca nie zwróci Przedmiotu najmu Wynajmującemu, lub w dodatkowym udzielonym terminie, a w innym razie w ciągu 30 dni od daty upływu 4 lat, Najemca stanie się nieupoważnionym użytkownikiem przedmiotu Najmu i straci prawo do zwrotu Kaucji. Dla uniknięcia wątpliwości, uzgadnia się odroczony warunek zwrotu zapłaconej kaucji Najemcy w przypadku niezwrócenia Przedmiotu najmu po rozwiązaniu najmu. Nie uchybia to roszczeniom Wynajmującego o odszkodowanie.

13.3 Najemca jest zobowiązany do zwrotu kompletnego, nieuszkodzonego Przedmiotu najmu z pełną dokumentacją, włączając w to oryginalne opakowanie, w stanie, w którym został odebrany od niego.

13.4 Ocena jakości i kompletności Przedmiotu najmu po jego zwrocie należy do kompetencji Wynajmującego, Przedstawiciela Handlowego lub osoby trzeciej uprawnionej przez Wynajmującego. W przypadku gdy Najemca nie jest zadowolony z oceny stanu technicznego zwróconego Przedmiotu najmu, Najemca jest uprawniony do zawnioskowania do Wynajmującego o zmianę tej oceny poprzez umożliwienie oceny Przedmiotu najmu przez osobę kompetentną, a koszty tej oceny eksperta są ponoszone przez Najemcę przed złożeniem Przedmiotu najmu do takiej oceny przez eksperta. Najemca zostanie poinformowany o tych kosztach z wyprzedzeniem, a brak zapłaty kosztów stanowi przyczynę odmowy profesjonalnej oceny.

13.5 Najemca jest świadomy, że jeżeli wraz z Usługą są przekazane podarunki, wówczas pomiędzy Wynajmującym a Najemcą zawierana jest Umowa Darowizny na takich warunkach, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez Najemcę, akt Darowizny przestanie obowiązywać, a Najemca zobowiązany będzie zwrócić, wraz ze zwróconym Przedmiotem najmu, również powiązane podarunki.

13.6 Po spełnieniu wszystkich ww. warunków zwrotu Przedmiotu najmu, Najemca będzie ponosił koszty transportu po zwrocie Przedmiotu najmu.

13.7 Najemca uznaje, że na zakończenie najmu możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków wynikających z rozwiązania umowy na osobę trzecią, na warunkach, które będą odpowiadać wartości Przedmiotu najmu zgodnie z jego stanem technicznym i oceną tego stanu technicznego, Najemca może wykorzystać kończącą się umowę wyłącznie, aby zapewnić dodatkowe Usługi od Wynajmującego lub wyznaczone przez niego osoby trzecie.

13.8 W razie naruszenia obowiązków po stronie Najemcy, gdy Przedmiot najmu jest zwrócony na podstawie niniejszego artykułu, Wynajmujący jest upoważniony do odszkodowania w kwocie odpowiadającej kwocie Kaucji pomniejszonej o wszelkie roszczenia Najemcy o zwrot odpowiadającej części Kaucji, w zależności od stanu technicznego zwróconego Przedmiotu najmu wraz z akcesoriami. Szkody poniesione po stronie Wynajmującego są potrącane z roszczeniami Najemcy o zwrot odpowiadającej kwoty Kaucji, poprzez jednostronne oświadczenie woli Wynajmującego, które może przybrać formę działania lub zaniechania, o zwrot odpowiadającej kwoty Kaucji w wyznaczonym terminie.

14. ZWROT KAUCJI I JEJ POTRĄCENIE Z ROSZCZENIAMI WYNAJMUJĄCEGO

14.1 Środki w kwocie odpowiadającej Kaucji zostaną zwrócone Najemcy w ciągu 30 dni od zwrotu Przedmiotu najmu. Kaucja zostanie zwrócona po potrąceniu roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy na podstawie Umowy i tych warunków GBC.

14.2 Najemca jest zobowiązany wskazać Wynajmującemu, zwracając Przedmiot najmu czy jest zainteresowany zwrotem Kaucji na rachunek bankowy (w takim przypadku wskazuje również numer rachunku bankowego), czy kwota będzie przeznaczona na nabycie Usług Wynajmującego.

14.3 W przypadku rozwiązania Umowy oraz jeżeli Najemca nie zwróci Przedmiotu najmu i nie wykaże zainteresowania odkupem, cała kwota wpłaconej kaucji przepada na rzecz Wynajmującego i będzie wykorzystana na pokrycie szkód Wynajmującego w związku z Przedmiotem najmu.

14.4 W przypadku rozwiązania Umowy, jeżeli Najemca nie odkupił Przedmiotu najmu po aktualnej cenie Przedmiotu najmu (CP) i zwraca Przedmiot najmu Wynajmującemu, kwota Kaucji jest zwracana po odjęciu kwoty wynoszącej 0,75 razy aktualna cena Przedmiotu najmu (CP). W takim przypadku, Wynajmujący jest uprawniony do kompensaty kosztów sprzedaży i obsługi Przedmiotu najmu. Kwota CP zostanie ustalona zgodnie z pkt 7.2 niniejszych warunków GBC. W przypadku gdy Najemca chce zawrzeć nową Umowę dotyczącą nowego Przedmiotu najmu, kwota w wysokości 0,25 razy aktualna cena Przedmiotu najmu (CP) i kwota zwróconej Kaucji są zawarte w Kaucji na podstawie nowej Umowy.

14.5 W przypadku rozwiązania Umowy, a Najemca zwróci Przedmiot najmu, ale w stanie niekompletnym lub uszkodzonym, Wynajmujący ma prawo żądania odszkodowania za poniesione szkody i pomniejszenia Kaucji. Do zwrotu niekompletnego lub uszkodzonego Przedmiotu najmu stosuje się następujące warunki płatności Kaucji Najemcy po rozwiązaniu najmu:

a) Jeżeli Przedmiot najmu zostanie zwrócony w kompletnym stanie, ze wszystkimi akcesoriami i niezniszczony, tj. w 100% stanie, w tym akcesoria, Najemca jest uprawniony do zwrotu Kaucji w wysokości 100% wniesionej kwoty kaucji.

b) Jeżeli Przedmiot najmu zostanie zwrócony w kompletnym stanie, ze wszystkimi akcesoriami i niezniszczony, tj. w 100% stanie, ale zwrócony bez w pełni funkcjonalnych akcesoriów, Najemca jest uprawniony do zwrotu Kaucji w kwocie 75% wniesionej kwoty kaucji.

c) Jeżeli Przedmiot najmu zostanie zwrócony w kompletnym stanie, ze wszystkimi akcesoriami, a Przedmiot najmu jest zwyczajnie zużyty, ale nie uszkodzony, tj. nie w 100% stanie, ale jest w pełni funkcjonalny i akcesoria są również funkcjonalne i zwyczajnie zużyte, Najemca jest uprawniony do zwrotu Kaucji w kwocie 60% wniesionej kwoty kaucji.

d) Jeżeli Przedmiot najmu zostanie zwrócony w kompletnym stanie, ze wszystkimi akcesoriami, a Przedmiot najmu będzie zwyczajnie zużyty, ale nie uszkodzony, tj. nie w 100% stanie, ale w pełni funkcjonalny, a akcesoria nie będą funkcjonalne, Najemca jest uprawniony do zwrotu Kaucji w wysokości 50% wniesionej kwoty kaucji.

e) Jeżeli Przedmiot najmu zostanie zwrócony w kompletnym stanie, ze wszystkimi akcesoriami, ale Przedmiot najmu będzie istotnie zużyty, tj. nie w 100% stanie, lecz w części funkcjonalny, Najemca jest uprawniony do zwrotu Kaucji w wysokości 20% wniesionej kwoty kaucji.

f) Jeżeli Przedmiot najmu zostanie zwrócony w niekompletnym stanie, bez akcesoriów, będzie niefunkcjonalny, mechanicznie uszkodzony, Najemca nie jest uprawniony do zwrotu Kaucji.

15. ZAWIADOMIENIA, DORĘCZENIA

15.1 Wszelkie informacje, zawiadomienia, odstąpienie od Umowy lub wszelkie inne zgłoszenia osoby zainteresowanej Usługami/Najemcy, będą doręczane przez osobę zainteresowaną Usługami/Najemcę w formie pisemnej do Biura Przedstawiciela Handlowego, na adres siedziby Przedstawiciela Handlowego lub na inny adres wskazany do celu doręczenia takiego zgłoszenia albo na adres e-mail Przedstawiciela Handlowego lub poprzez Konto Najemcy. Aktualne osoby kontaktowe Przedstawiciela Handlowego są dostępne na Stronie internetowej. Jeżeli osoba zainteresowana Usługami/Najemca doręczy zgłoszenie w formie innej niż pisemna lub w formie, która powoduje wątpliwości odnośnie treści i autentyczności zgłoszenia, Wynajmujący może zażądać doręczenia oryginału w terminie 3 dni roboczych, najpóźniej; zgłoszenia nie uzupełnione nie będą rozpatrywane, chyba że uzgodniono inaczej.

15.2 Strony mogą również uzgodnić inną niż pisemną formę doręczeń, w szczególności elektroniczną, z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, w takim przypadku forma pisemna i warunki regulacji prawnych są zachowane (w szczególności zamawianie Usług i zawieranie Umowy, zgodnie z niniejszymi warunkami GBC).

15.3 Wszelkie informacje, zawiadomienia, wezwania, faktury, faktury zaliczkowe, odstąpienia od umowy lub inne zawiadomienia Wynajmującego będą doręczone przez Wynajmującego osobie zainteresowanej Usługami/Najemcy, zawsze z uwzględnieniem charakteru zawiadomienia w następujący sposób:

a) listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany przez Najemcę w Zamówieniu, uważanym za doręczony w dniu otrzymania przez Najemcę. Jeżeli przesyłka nie może być doręczona z jakiegokolwiek powodu, uważa się ją za doręczoną w ostatnim dniu możliwego odbioru wskazanym na awizo po zdeponowaniu w instytucji odpowiedzialnej za doręczenie (np. przedsiębiorstwo pocztowe)

b) listem zwykłym na adres korespondencyjny wskazany przez Najemcę w Zamówieniu, uważanym za doręczony w czwartym dniu po jego wysłaniu,

c) za pomocą telefonu, wiadomości SMS, faksu lub e-maila. Taka wiadomość jest uważana za doręczoną w dniu jej wysłania na numer telefonu Najemcy, odpowiednio na adres e-mail. Udane połączenie telefoniczne, nagranie wiadomości na pocztę głosową lub trzy nieudane próby połączenia telefonicznego są uważane za doręczenie. Wiadomość dostarczona za pośrednictwem konta Najemcy na Stronie internetowej, jeżeli strony uzgodniły jego używanie, będzie uważana za doręczoną w dniu jej dostępności na portalu,

d) publikacja na Stronie internetowej, w miejscach działania lub w inny podobny sposób, jest uważana za doręczoną w czasie tej publikacji. Ta metoda zawiadamiania nie dotyczy wezwań, faktur, zawiadomień i odstąpienia lub czynności prawnych określonych w regulacjach prawnych,

e) innymi odpowiednimi środkami.

15.4 Za dzień doręczenia uważa się dzień, w którym Najemca odmawia odebrać przesyłkę lub dzień, w którym dokonano adnotacji na przesyłce, że Najemca wyprowadził się, jest nieznany lub o podobnym znaczeniu, a Najemca nie poinformował o nowym adresie. Przesyłki są doręczane wyłącznie w Republice Słowacji, chyba że uzgodniono inaczej.

16. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

16.1 Wszystkie stosunki pomiędzy Wynajmującym a osobą zainteresowaną Usługami/Najemcą podlegają porządkowi prawnemu Republiki Słowacji, niezależnie od państwa, w którym Usługa jest świadczona ani od narodowości Klienta Usługi lub Najemcy. Stosunki nieuregulowane Umową ani tymi warunkami GBC podlegają obowiązującym ustawom Republiki Słowacji.

16.2 Strony będą rozstrzygać wszelkie spory w sposób pozasądowy, w drodze negocjacji lub porozumienia. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty na drodze pozasądowej, w przypadku procesu, obowiązuje jurysdykcja sądów powszechnych na podstawie przepisów Słowacji, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie sądu w ten sposób, Sąd Rejonowy w Koszycach jest właściwy do rozpatrzenia sprawy w pierwszej instancji, chyba że strony zawarły szczególne porozumienie dotyczące arbitrażu.

16.3 Najemcy będący Konsumentami są uprawnieni do korzystania z platformy online służącej do rozstrzygania sporów (zwanej dalej "platformą ODR") w celu rozstrzygania sporów w wybranym języku. Najemca będący konsumentem może używać platformy ODR, aby znaleźć alternatywne rozwiązanie swego sporu, dostępnej na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Najemca będący konsumentem wypełnia elektroniczny formularz reklamacji, aby złożyć ją na platformie ODR. Zawarte w nim informacje muszą być wystarczające, aby zidentyfikować odpowiedni podmiot alternatywnego rozwiązywania sporu online. Najemca będący konsumentem może załączyć dokumenty na poparcie jego reklamacji.

17. ZMIANY I WAŻNOŚĆ WARUNKÓW GBC

17.1 Wynajmujący ma prawo do zmiany niniejszych warunków GBC. Zmiana niniejszych warunków GBC jest uważana za zmianę warunków umowy. Wynajmujący ma prawo do zmiany niniejszych warunków GBC, podczas gdy zmiana warunków umowy oznacza również całkowitą lub częściową modyfikację, zmianę lub zakończenie świadczenia Usług, w tym ich jakości, zakresu, struktury, ceny lub innego warunku (zwanej dalej "Zmianą warunków umowy").

17.2 Wynajmujący jest upoważniony do dokonania zmiany warunków umowy z powodu uzgodnionego w Umowie lub jakiejkolwiek części Umowy lub z jednego z następujących powodów:

a) zmiany warunków na rynku świadczenia Usług,

b) wzrost kosztów Wynajmującego związanych ze świadczeniem Usług,

c) zmiany inflacji,

d) zmiany strategii marketingowej Wynajmującego, polegające w szczególności na rozpoczęciu, modyfikacji lub zakończeniu świadczenia Usług,

e) rozwój technologiczny Usług,

f) zmiana w przepisach o bezpośrednim lub pośrednim wpływie na warunki (w tym zmiana stawki VAT lub innych płatności); lub

g) wydanie decyzji przez właściwy organ publiczny (w tym organy Wspólnot Europejskich)

które tworzą obowiązek lub prawo Wynajmującego do dokonania zmiany warunków umowy.

17.3 Wynajmujący dokona ogłoszenia o zmianie warunków GBC publikując je na Stronie internetowej i wysyłając ją Najemcom na ich Konto Najemcy przy rejestracji.

17.4 Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę o istotnej zmianie warunków umowy, które dotyczą Najemcy, co najmniej jeden miesiąc przed jej wejściem w życie. Istotna zmiana w warunkach umowy oznacza jednostronną zmianę, która nie następuje na korzyść Najemcy, dotyczącą w szczególności ceny, źródła lub metody obliczenia ceny świadczonych Usług, zmiany jakości Usługi lub zmiany okresu obowiązywania Umowy, w tym minimalnych warunków korzystania lub okresu trwania Usługi lub zmiany tych warunków umowy, które zostały uzgodnione z Wynajmującym i Najemcą na piśmie w Umowie, która jest uważana za istotną.

17.5 Zmiana, która jest bezpośrednio lub pośrednio spowodowana zmianą regulacji prawnych lub decyzją właściwego organu publicznego lub organu Unii Europejskiej nie jest uważana za istotną zmianę warunków umowy.

17.6 Jeżeli Najemca nie akceptuje istotnej zmiany warunków umowy, ma on prawo odstąpić od Umowy bez sankcji nie później niż jeden miesiąc po ogłoszeniu istotnej zmiany. Nie wpływa to na zwrot Przedmiotu najmu i roszczeń dotyczących zwrotu Kaucji i potrącenia roszczeń Wynajmującego z Kaucji.

17.7 W takim przypadku, skutki prawne odstąpienia od Umowy obowiązują od daty wejścia w życie zmiany warunków umowy. Jeżeli Najemca nie odstąpi od Umowy w związku z istotną zmianą warunków umowy w ciągu miesiąca, rozumie się, że akceptuje on istotną zmianę warunków.

17.8 Wynajmujący powiadomi Najemcę o informacjach na temat wszelkich zmian warunków umowy w jeden z wymienionych sposobów zawiadamiania zgodnie z art. 15 niniejszych warunków GBC nie później niż w dniu wejścia w życie zmiany warunków umowy, chyba że, w szczególnych przypadkach, Wynajmujący ma obowiązek powiadomienia o zmianie wcześniej. Taka zmiana będzie obowiązywać od daty określonej przez Wynajmującego w zawiadomieniu o zmianie warunków umowy.

17.9 Niniejsze warunki GBC, z późniejszymi zmianami obowiązują w okresie stosunku pomiędzy stronami wynikającego z niniejszej Umowy. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na skuteczność tych postanowień warunków GBC, które, zgodnie ze swoim charakterem, pozostaną w mocy do pełnego zaspokojenia roszczeń na podstawie Umowy, w szczególności w zakresie odpowiedzialności za szkody, odszkodowania i kar, norm kolizyjnych.

17.10 Jeżeli jakiekolwiek postanowienia warunków GBC staną się bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. Wynajmujący zastąpi dane postanowienie ważnym, skutecznym i wykonalnym postanowieniem, które będzie zgodne w największym możliwym zakresie z zasadami określonymi w warunkach GBC, zachowując cel i znaczenie tego postanowienia.

17.11 Warunki GBC wydane przez Wynajmującego przestają być ważne i skuteczne w dniu wejścia w życie i skuteczności nowych warunków GBC wydanych przez Wynajmującego. Wszystkie Umowy i pozostałe porozumienia zawarte przed skutecznością nowych warunków GBC pomiędzy Stronami Umowy i które zostały uregulowane w oryginalnych warunkach GBC, podlegają nowym warunkom GBC od daty wejścia w życie nowych warunków GBC i stanowią Umowy zawarte na podstawie nowych warunków GBC.

17.12 Postanowienia niniejszej części dotyczą również zmian i ważności Cennika oraz, jeżeli dotyczy, Szczególnych Warunków Umowy, chyba że Wynajmujący określi inaczej. Ważny i aktualny Cennik jest załączony do niniejszych warunków GBC, a także jest opublikowany na Stronie internetowej. Zmiany Cennika są publikowane na Stronie internetowej.

18. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

18.1 Niniejsze warunki GBC unieważniają i mają pierwszeństwo przed wszystkimi istniejącymi postanowieniami warunków umowy wydanymi przez Wynajmującego lub jego poprzednika prawnego albo przez jakąkolwiek inną osobę, którą przejął Wynajmujący w zakresie istniejących stosunków prawnych dotyczących najmu (zwane dalej łącznie "Pierwotnymi Warunkami").

18.2 Część praw i obowiązków określonych w Pierwotnych Warunkach, która jest unieważniona niniejszymi warunkami GBC i nie została wyraźnie zastąpiona przez niniejsze warunki GBC, podlega postanowieniom niniejszych warunków GBC, które są im najbliższe od daty skuteczności tych warunków GBC.

18.3 Aktualne stosunki umowne, które zostały uregulowane w Pierwotnych Warunkach podlegają niniejszym warunkom GBC, jeżeli Najemca lub Klienci Usługi w terminie 14 dni od otrzymania nowych warunków GBC zawiadomią w drodze elektronicznej lub pisemnie, że odstępują od Umowy i odrzucają nowe warunki GBC. Po odrzuceniu nowych warunków GBC, Umowa automatycznie wygasa. W przypadku nieodrzucenia nowych warunków GBC, Umowa automatycznie przechodzi na nowe warunki GBC. Klient Usługi, który odrzuca nowe warunki GBC, jest zobowiązany zwrócić Przedmiot najmu Wynajmującemu w terminie 15 dni. Jeżeli nie zwróci Przedmiotu najmu, stanowi to rażące naruszenie Umowy, a Wynajmujący ponosi szkodę w wysokości zapłaconej kaucji i dlatego Kaucja przepada, a Wynajmujący przestaje świadczyć Usługi Najemcy.

18.4 Niniejsze warunki GBC stają się skuteczne w stosunku do osoby zainteresowanej Usługami/Najemcy poprzez wysłanie Zamówienia Wynajmującemu. Osoba zainteresowana Usługami/Najemca, przez wysłanie Zamówienia, potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami GBC i akceptuje je w całości.

18.5 Niniejsze warunki GBC są sporządzone przede wszystkim w języku słowackim, a jeżeli są przetłumaczone na inny język i istnieją w różnych wersjach językowych, wersja słowacka ma pierwszeństwo i jest prawnie wiążąca.

18.6 Niniejsze warunki GBC tworzą integralną część Umowy, a informcje, prawa i obowiązki zawarte w niniejszych warunkach GBC stanowią informacje, prawa i obowiązki, które są udostępnione osobie zainteresowanej Usługą/Najemcy przed wysłaniem Zamówienia.

18.7 Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszych warunków GBC: Wzór formularza odstąpienia od Umowy.